Årsmöte i Hässleholm

DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST

Knappt 40 ombud och runt 20 andra medlemmar kom till Hässleholm fredagen den 6 mars för Skåne-Blekinge RPG-distrikts årsmöte. Vi träffades i Lutherska Missionshuset, där vi hade en givande och trivsam dag tillsammans. Vi började med förmiddagsfika och välkomnades av Ruth Wernolf-Nyberg och sedan förklarades årsmötet öppnat. Roland Lönnmyr, som alltid hanterar klubban på ett föredömligt sätt, utsågs till ordförande för mötet och likaså fick Elisabeth Tyrberg förnyat förtroende som sekreterare.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades och godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Valen följde valberedningens förslag, och två nya styrelsemedlemmar, Eva Egeskans från Karlskrona och Lars Andersson från Dalby, invaldes och välkomnades. Budget och verksamhetsplan klubbades och där poängteras åter det viktiga i att vi blir fler medlemmar och bildar föreningar i fler kommuner, så vi kan vara en stark röst i samhällsdebatten. För detta budgeteras 10 000 kr som startstöd. Ett varmt tack riktas till vår mångårige kassör Bernhard Agardh och till Inger Nilsson, som bägge slutar i styrelsen.

Efter lunch fortsatte programmet med dagens gäst, Roland Nelson, mångårig direktor för Erikshjälpen. Han berättade livfullt ”Episoder ur mitt liv” bl a om när han återfann sin förlorade ventilbasun i Etiopien. Roland tog hem instrumentet till Vetlanda, smorde upp ventilerna och basunen tycktes sjunga ”ingen kan spela på mig som du” efter de många årens skilsmässa. Vi fick också höra om intressanta möten i samband med hjälparbeten i mellanöstern. Vem visste att prins Raad av Jordanien har en svensk fru och bidrog till att 400 000 biblar kunde föras in i Irak?

Om framtiden kan nämnas att distriktsstyrelsen med föreningsrepresentanter ska ha en arbetsdag i Hällevik den 3 april. Liksom tidigare år inleds hösten med Åhusdagen den 9 sept, dit Bengt Åkesson kommer och berättar om Equmeniakyrkans Rysslandsarbete och prästen Gunilla Aquillon-Elmqvist om ”Mitt irländska äventyr”. 13 nov arrangeras som vanligt RPG-universitetet i Lund, då vi får höra kvalificerade forskare tala om diabetes, som är aktuellt för många av oss äldre, samt under temat ”Arv och Miljö” om våra beteenden och könsroller är biologiskt eller socialt grundade.

Text och foto: Pär Tyrberg

Resultat 2019

Resultaträkning för år 2019

 

Kallelse

RPG-distriktet Skåne-Blekinge kallar till årsmöte

Fredagen den 6 mars 2020 kl 10:00 i Hässleholm,

Lutherska Missionshuset, Första Avenyn 11

Program:

Kl  10:00   Kaffeservering, anmälan.    

Kl  10:30   Välkommen och  inledning    

Kl  10:45   Årsmötesförhandlingar     

Kl  12:00   Lunch     

Kl  13:00     Dagens gäst: Roland Nelson som talar över ämnet:

Episoder ur mitt liv

Kl  14:30   Avslutning, information och kaffe

Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Ombud har även rösträtt.

Varje förening har rätt att sända ett ombud per påbörjat 25-tal medlemmar.

Kostnad: Distriktet står för mat, resande och medverkande för alla deltagare i årsmötet.

Anmälan göres senast tisdagen den 25 februari till din föreningsordförande eller tillAnn-Christin Lindbom tel.: 0737520697 eller annchristin.lindbom@gmail.com

Meddela önskemål om specialkost vid anmälan.

Välkommen! 

Styrelsen i RPG-distriktet Skåne Blekinge / Ann-Christin Lindbom

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av funktionärer för årsmötet
  1. Mötesordförande
  2. Sekreterare
  3. Protokollsjusterare tillika rösträknare
  4. Referent
 1. Årsmötets stadgeenliga kallelse
 2. Ombudsupprop / Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av föredragningslista och anmälan om eventuell övrig fråga (information)
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 5. Ekonomisk redogörelse
 6. Föredragning av revisorernas berättelse
 7. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om verksamhetsplan för 2020

12. Beslut om medlemsavgift för 2021

13. Beslut om budget för 2020 och preliminär budget för 2021

14. Beslut om antalet styrelseledamöter

15. Val av föreningens ordförande för ett år

16. Val av ledamöter till styrelsen

17. Val av revisorer och dess ersättare

18. Val av valberedning inklusive sammankallande

19. Behandling av inkomna förslag

20. Övriga frågor

21. Information

22. Avslutning

Verksamhetsberättelse för RPG-DISTRIKTET SKÅNE-BLEKINGE år 2019. 

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap. G:et (gemenskap) i RPG är en viktig del av verksamheten för många i denna åldersgrupp både i föreningarna och på distriktsnivå. 

Förbundet har sitt säte i Stockholm. Distrikt och föreningar finns i hela landet.

Distriktet Skåne -Blekinge omfattar landskapen Skåne och Blekinge.

Medlemmar

Den 31 december 2019 hade distriktet 8 föreningar och 905 medlemmar varav 22 direktanslutna. Medlemsantalet har ökat i vissa föreningar.

Årsmötet

Distriktets årsmöte hölls i Östermalmskyrkan i Kristianstad

Val av styrelseledamöter

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Omval för två år av:

Gustav Helldén Kristianstad

Gunnar Havrup Malmö

Gullevi Spåre Karlshamn

Nyval för två år:

Pär Tyrberg Karlskrona

Valda för två år vid årsmötet 2018 är:

Bernhard Agardh Kullabygden

Christer Boström Helsingborg

Inger Nilsson Karlskrona

Ruth Wernolf-Nyberg Hässleholm

Val av revisorer och ersättare

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Ordinarie revisorer: Kerstin Olsson och Gillis Lindqvist, Helsingborg

Ersättare: Kjell Bern och Sam Almqvist, Lund  

Val av valberedning 

Omval av: Göran Salomonsson, Helsingborg, sammankallande, och

Ingvar Persson, Kristianstad

Nyval: Lars Boman, Karlskrona

Val av ordförande

Som ordförande för distriktet valdes Ann-Christin Lindbom,Veberöd.

Tack

Valberedningens ledamöter samt avgående styrelseledamöter tackades för den insats de gjort för distriktet.                                                                                               

Styrelsearbetet

 Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.

 Utbildning av föreningarnas styrelser är ett alltid pågående arbete. Så också i år.

Verksamhet

Fredag 8 mars Distriktets årsmöte i Östermalmskyrkan , Kristianstad

Ingvar Persson, ordförande i RPG Kristianstad, hälsade välkommen. RPG-kören medverkade med  tre sånger.

Lisa Fredlund pastor i Östermalmskyrkan, inledde med att tala om förundran. Förundran i

vårt möte med människor och inför naturen och inför Guds ord.

Ann-Christin Lindbom gav en återblick på det gångna året och hälsade också alla välkomna

Därefter vidtog tradionsenliga förhandlingar. Som avslutning på dagen berättade Egon Brodin från sin spännande båtresa till Israel.

Totalt 70 anmälda. 

Trivsel- och utvecklingsdag i Malmö den 10 maj. Plats: Hyllie Park

Dagen inleddes med att Bengt Roslund talade över ämnet: Människor jag inte glömmer.

Under eftermiddagen diskuterades i grupper RPG:s Policyprogram, som behövde omarbetas

Dagen avslutades med en rundvandring i den om- och tillbyggda kyrkan som imponerade på deltagarna.

Antal deltagare 42

Den 12 september inföll årets Åhusdag

Sten Hallonsten, välkänd präst från Lund, berättade livfullt om sin tid som konfirmationspräst på Åhusgården. Därefter fick vi lyssna till Janeric Johanssons berättelser från Kina och hur hans konstnärskap påverkat honom själv och många människor världen runt.

Fint väder, ett härligt mottagande på gården och mycket god mat förhöjde dagens  intrycket.

Antal deltagare drygt 220.

RPG Universitetet ägde rum onsdagen den 13 november i Pingstkyrkan i Lund med medverkan av Urban Eriksson, universitetslektor i fysik med inriktning på astronomididaktik,  som talade över ämnet Visualisering av Universum – en astronomisk utmaning och Patrick Vigren, specialistläkare och neurokirurg från Linköping, som föreläste över ämnet Varför sover vi ? Lennart Björk stod för det musikaliska inslaget.

Totalt nästan 190 deltagare.

Kontakter med samhälle via studiebesök och besök av personer från kommun och landsting har också varit en del av verksamheten i föreningarna.

Resor

Med RPG till Göta kanal, Linköping, Kinda kanal och Visingsö 16/5 - 18/5 2019

Göta kanal är ett känt begrepp. Resan gick genom en av de vackraste delarna och genom nio slussar. Det blev också en tur på Kinda kanal, övernattning i trevliga Linköping och ett öbesök med remmalag på Visingsö.

Norges västkust en RPG resa 6 – 11/8 2019
Norges natur är definitivt bland det vackraste som finns. RPG-arna gjorde en rundresa bland berg och dalar, fjordar och forsar, serpentiner och andra spektakulära vägbyggen där Geirangerfjorden, Trollstigen och Atlanterhavsveien utgjorde höjdpunkter.

Ekonomi

Resultat och ekonomisk ställning framgår av bilagd ekonomisk redovisning. Årsavgiften har under året varit 220 kronor till RPG-riks och 10 kronor till RPG-distriktet. Den lokala föreningen bestämmer själv sin årsavgift.

Vissa bussresor har under året sponsrats vid distriktsaktiviteter.

I år blev anslaget från Region Skåne 39 000 kronor.

Representation på central och lokal nivå

Centrala pensionärsrådet i Region Skåne

Ordinarie Ruth Wernolf-Nyberg och ersättare Christer Boström.

Kommunala pensionärsråd, KPR.

Vi representeras i Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Helsingborg, Höganäs och Hässleholm  Lundabygdens RPG deltar som adjungerad.

Slutord

Ett stort och varmt tack till alla som genom sitt engagemang och arbete på många sätt gjort distriktet till ett så väl fungerande distrikt som ger oss både glädje och en skön gemenskap i en kristen anda.

RPG är en mycket viktig pensionärsorganisation genom den kristna förankringen och bör därför genom det arbete som utförs på olika sätt i våra föreningar vara en viktig faktor i vårt samhälle genom påverkan och opinion.

Januari 2020-01-28

 

Verksamhetsplan för år 2020 RPG-DISTRIKTET SKÅNE-BLEKINGE

RPG – Riksföreningen pensionärsgemenskap – är den enda rikstäckande kristna pensionärsföreningen i Sverige.

Distriktet leds av en styrelse med representanter för distriktets olika delar. Styrelsen sammanträder regelbundet. Distriktet samlas till årsmöte varje år med förhandlingar enligt stadgar och val.

De lokala föreningarna med dess medlemmar är själva hjärtpunkten i verksamheten.

Distriktets prioriterade uppgifter

Medlemmar

Att växa - bli fler

 • Att hjälpa varandra inom distriktet med strategi och igångsättande.

 • Utbyte av erfarenheter mellan RPG-föreningarna.

 • Att vidga horisonten bl a genom att arrangera resor, kortare eller längre.

 • Att stimulera föreningarna i deras verksamhet för att nå yngre pensionärer

 • Utökning av antalet föreningar i hela distriktet

Arrangemang

 • Att anordna mötesplatser där man får känna trygghet och uppleva gemenskap med andra .

 • Att arrangera distriktsövergripande samlingar såsom Åhusdagen och RPG-universitetet.

 • Att ha en programverksamhet som stimulerar både kropp och själ. Fysiska aktiviteter i form av bowling, promenader, cykelturer där det också ingår stimulans för själen i form av planerad information om den natur som besöks. Körsång och bokcirklar ingår i programutbudet. 

Kontakter och intressebevakning i samhället.

 • Att ge inspiration till möten då representanter från kommunal förvaltning, vårdsektorn m m

besöker föreningar och distriktsarrangemang och berättar om sin verksamhet

 • Ordna samlingar då information och delgivning står i centrum.

 • Kommunala Pensionärsrådet, KPR. Arbeta för att alla föreningar har en ordinari

representant.

 • Arbeta för att Blekinge får representant i region Blekinge.

Ledarutbildning

 • Att utbilda distriktsstyrelsen och styrelser i de olika föreningarna inom distriktet, KPR-,CPR-representanter samt övriga intresserade i aktuella frågor, som berör äldres vardag.

 • Att fortbilda i hur en styrelse arbetar.

Information

 • Seniorposten

 • Hemsidan ( www.rpg-skaneblekinge.se) och sociala medier som tex Face-book

 • Medlemsbrev

 • Protokoll

 • Olika samlingar

Styrelsen för RPG Skåne-Blekinges distrikt